گنجینه علوم تجربی
مباحث مرتبط با علوم تجربی متوسطه اول برای معلمان و دانش آموزان عزیز
درباره وبلاگ


من یک معلمم من آب می شوم ، چون تکه های برف در پای سرو قامت آن کس که مثل برف یکرنگ و بی تکلف و آزاد و بی ریاست من آب می شوم آن هم بدون حرف چشمم نه بر کسی است که تقدیر می کند بیمم نه از کسی است که تحقیر می کند من یک معلمم
پنجشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۸۸ :: 23:40 ::  نويسنده : مجید ورشاوی
موضوع آزمایش دوم راهنمایی :

1- با طرح یک آزمایش پاشیدگی نور را در منشور نشان دهید .      

2- با طرح آزمایشی تغییر رنگ را در یک تغییر فیزیکی توضیح دهید .

3- ظرف تپری را بیابید و کاربرد آن را بیان کنید .  

1- با یک ذره بین در حالت تصویر معکوس و مستقیم را نشان داده و سایر ویژگی های دیگر را توضیح دهید 2- کسوف را بر روی دستگاه شبانه روز نشان دهید .

3- همزن شیشه ای چیست و کاربرد آن را بنویسید ؟

1- قانون باز تاب نور را با طرح آزمایشی نشان دهید .

2- با انجام آزمایشی نشان دهید که حالت فیزیکی یا سطح تماس سرعت واکنش را زیاد می کند .

3- بورت مدرج را شناسایی و کاربرد آنها را بگویید.

1- دوره وبسامد را در حرکت نوسانی طناب محاسبه کنید .

2- خصوصیات تصویر را در آینه تخت با انجام آزمایش بیان کنید .

3- قاشک به چه کار می آید ؟

1-  چگونه می توان سوختنقند را سریعتر کرد ؟ ( با انجام آزمایش )

2- خصوصیات تصویر را در آینه مقعر بررسی کنید ؟

3- بوته چینی و استوانه مدرج را شناسایی و کاربرد هر یک را توضیح دهید .

1- با انجام آزمایش اثر رنگ را بر انتقال گرما از طریق تابش نشان دهید .

2- شکست نور را با انجام آزمایش نشان دهید .

3- یک سنگ رسوبی شده با مواد سیمانی بیابید ؟

1- با طرح آزمایشی نشان دهید که به هنگام سوختن بخار آب تولید می شود .

2- با یک آزمایش نشان دهید که موجها ضمن حرکت با خود انرژی حمل می کنند .

3- بالن حجمی 25 سی سی – بشر 100 سی سی را نشان دهید و کاربرد آنها را بنویسید .

1- آزمایشی انجام دهید که روی سطحی از جسم سایه تشکیل گردد و سایه را چگونه می توان بزرگتر یا کوچکتر کرد؟

2- همرفت گاز را با آزمایش بیان کنید .

3- ارلن تخلیه و آبفشان را پیدا کنید و کاربرد آنها را بگویید .

1- با طرح یک آزمایش نشان دهید که ضمن انجام تغییر شیمیایی ماده جدید آهن سو لفید ایجاد می شود .

2- با طرح یک آزمایش دوره و فرکانس یک فنر و یک وزنه 200 گرم را برای تعداد 30 نوسان بدست آورید

3- بالن پیمانه ای و ته گرد را شناسایی و کاربرد هر یک را بگویید .

1- تصویر مجازی و حقیقی از یک شمع در آینه مقعر ایجاد کنید. 

2- آزمایشی را طرح کنید که تولید رسوب ( یک ماده جدید ) را در یک تغییر شیمیایی نشان دهد .

3- با استفاده از پیپت 4 مول « میلی لیتر »  آب را داخل یک لوله آزمایش بریزید .

 

1- با اجرای آزمایش سه شرط جریان همرفتی را نشان دهید

  2- نقش رنگ ماده را در تابش با آزمایش نشان دهید .

3- دو جسم منیر و غیر منیر بیابید .                   

4- یک سنگ آذرین پیدا کنید .   

1- خسوف را در دستگاه شبانه روز نشان دهید .

2- با اجرای آزمایشی همرفت مایعات را نشان دهید .

3- استوانه مدرج – شیشه ساعت را شناسایی و کار برد آن را توضیح دهید .

1- پیرابین را یافته و توضیح دهید چرا تصویر برگردان ندارد .

2- نقش کاتالیزگر را با اجرای آزمایشی نشان دهید .

3- یک بشر نشان دهید که بتوان در آن 50 سی سی آب ریخت .

4- استوانه مدرج و کاربرد آن را نشان دهید .

 

1- با انجام آزمایشی چگونگی تجزیه آب اکسیژنه را نشان دهید .

2- آینه محدب را یافته و خصوصیات تصویر آن را نشان دهید .

3- کسوف را در دستگاه شبانه روز نشان دهید .

1- با انجام آزمایشی دوره و بسامد را در یک فنر نشان دهید .

2- یک سنگ رسوبی و یک سنگ آذرین نشان دهید .

3- بیپت حسابدار ، گیره و ارلن مایر را با ذکر کار برد ان نشان دهید .

1- با طراحی و انجام آزمایش تغییر رنگ را در یک تغییر شیمیایی نشان دهید .

2- با وسایلی ساره شکست نور را نشان دهید .

3- استوانه مدرج ، توری نسوز و ارلن مایر را با ذکر کار برد آن نشان دهید .

1- به کمک آینه مقعر تصویرمجازی و حقیقی ایجاد کنید .

2- یک سنگ رسوبی تبخیری و یک سنگ دگر گونی نشان دهید .

3- به کمک استوانه مدرج 20 سی سی آب را به ظرف دیگری منتقل کنید .

1- آزمایشی را انجام دهید که ایجاد رسوب را در یک تغییر شیمیایی نشان دهد .

2- باز تاب نور را با طرح آزمایشی نشان دهید .

3- استوانه مدرج را با ذکر کاربرد آن نشان دهید .

1- آزمایشی اجرا کنید که قانون باز تاب نور را نشان دهد .

2- یک سنگ دگرگون شده و یک رسوبی ( بانفوذ سیمان ) نشان دهید .

3- بالن ته صاف ، پیمانه ای و بشر را با ذکر کار برد آن نشان دهید .

 

1- با استفاده از آینه مقعر روی صفحه تصویر تشکیل دهید .

2- نقش کا تالیزر گر را در سو ختن قند نشان دهید .

3- پیپت حسابدار و کار برد آن را بگو ئید .

 موضوع آزمایش اول راهنمایی :

 1- جرم و وزن یک فندق را با ترازوی آشپز خانه محاسبه کنید .                                                                        

2-  با انجام آزمایشی اثر گرما را به جنبش ذرات مایع نشان دهید.                    

3- دما پا را شناسایی کرده و کاربرد آن را بگویید.                                         

­­­­­­­­­­­­

 1- آزمایشی را طراحی کنید که نشان دهید هوای سرد بخار آب بیشتری دارد یا هوای گرم ؟

2- روش جدا سازی یک مخلوط نا همگن گوگرد و براده آهن را نشان دهید ؟

3- وسیله اندازه گیری کمیت حجم و جرم را نشان دهید .

 

 

1- با انجام آزمایشی نقطه انجماد آب را ا ندازه گیری نمایید  ؟

2-  نیروی الکتریسیته را با یک آزمایش نشان دهید ؟

3- دما سنج معمولی و پزشکی را معرفی کرده و بخشهای مختلف آنها را با هم مقایسه کنید ؟ 

 

 1- با طرح آزمایش ساده تراکم پذیری را در سه حالت ماده : جامد ، مایع و گاز نشان دهید ؟

2- با استفاده از مول مولوکولی ، مولکول عنصر و ترکیب را نشان دهید .

3- با استوانه مدرج پی پت 4 سی سی الکل را در 10 سی سی آب مخلوط کرده و حلال و حل شونده را مشخص کنید ؟

 

1- با طرح یک آزمایش تفاوت انبساط طولی را در دو فلز با هم مقایسه کنید ؟

2- یک مخلوط همگن و ناهمگن بسازید .

3- بالن ته گرد و گیره بالن را معرفی کرده و کاربرد آنها را بگویید .

 

1- با انجام یک آزمایش نشان دهید که انرژی پتانسیل مکانیکی به چه عواملی بستگی دارد ؟

2- اثر باد یا هوای متحرک را با طرح آزمایشی بر سرعت تبخیر نشان دهید ؟

3- استوانه مدرج و هاون چینی را نشان دهید و کار برد آن را توضیح دهید .

 

1- با طرح آزمایشی نیروی تکیه گاه را نشان دهید ؟

2- با طرح آزمایشی نشان دهید که چگونه می توانیم به وجود بخار اب در هوا پی ببریم ؟

3- دو عنصر فلزی و دو عنصر نا فلزی نشان دهید ؟

 

1- با انجام آزمایشی نشان دهید که نا خالصی بر نقطه جوش تاثیر دارد ؟

2- با طرح آزمایشی نیروی اصطکاک و گرانش را نشان دهید ؟

3- بشر و ارلن را شناسایی کرده و کاربرد آن را بگوئید ؟

 

1- با انجام آزمایشی اثر گرما را بر جنبش ذرات مایع نشان دهید ؟

2- یک مخلوط ناهمگن از براده آهن و خاک اره بسازید و آنها را جدا کنید ؟

3- ارلن مایر را پیدا کنید و کاربرد آن را بیان کنید ؟

 

1- با طرح آزمایشی ساده نشان دهید که نیروها اثر متقابل دارند .

2- با طرح آزمایشی دو عامل مو ثر بر سرعت تبخیر را نشان دهید .

3- در اطراف خود دو وسیله تبدیل انرژی بیابید .

___________________________________________________________________________

 ۱-با اجرای آزمایشی تفاوت انبساط طولی دو فلز را نشان دهید.               

   2- مخلوط ناهمگن روغن و آب را با روش مناسب جدا کنید .

3-  ارلن مایر و استوانه مدرج را با ذکر کاربرد ان معرفی کنید .

1- با اجرای آزمایشی آب شور را به اب شیرین تبدیل کنید .

2- با وسایل ساده پیرامون خود نیروی الکتریکی را نشان دهید .

3- دما سنج جیوه ای را نشان داده و کاربرد آن را بیان کنید .

1- با اجرای آزمایشی اثرناخالصی بر نقطه جوش را بیان کنید .

2- وزن دو جسم را با وسیله مناسب اندازه یگیرید .

3- دما سنج الکلی را نشان داده و کاربرد آن را بیان کنید .

1- با اجرای آزمایشی نشان دهید اجزای مخلوط ناهمگن براحتی از هم جدا می شوند؟

2- از محیط پیرامون خود دو مورد تبدیل انرژی مثالی بزنید؟

3- پیپت مدرج وقیف جداکننده را با ذکر کاربرد آن نشان دهید؟

1- با انجام آزمایشی نیروی اصطکاک ونیروی وزن را نشان دهید؟

2- وزن دو جسم را با وسیله مناسب اندازه بگیرید .

3- بشر – بالن ته صاف را با ذکر کاربرد آن توضیح دهید.

 

1- وزن دو جسم دلخواه را اندازه بگیرید .

2- نقطه جوش آب و اثر نا خالصی روی آن را نشان دهید.

3- استوانه مدرج و شیشه ساعت را با ذکر کاربرد آن نشان دهید .

 

1- به کمک آزمایشی اجزای مخلوط ناهمگن را از هم جدا کنید .

2- از تبد یلات انرژی پیرامون خود مثال بزنید .

3- وسایل لازم برای گرم کردن مقداری آب را فقط نشان دهید .

  

1- با انجام آزمایشی نشان دهید که هوای گرم بخار آب بیشتری در خود نگه می دارد یا هوای سرد؟

2- از محیط اطراف خود دو تبدیل انرژی مثالی بزنید؟

3- نیرو سنج و دماسنج جیوه ای را نشان دهید؟

 

1- با انجام آزمایشی عمل تقطیر را نشان دهید؟

2- نیروی اصطکاک را با انجام آزمایش نشان دهید؟

3- الن مایر- پیپت وگیره را با ذکر کاربرد آن نشان دهید؟

 

 1- وزن دو جسم دلخواه را اندازه بگیرید؟

2- نقطه جوش آب واثر ناخالص روی آن را نشان دهید؟

3- استوانه مدرج و شیشه ساعت را با ذکر کاربرد آن نشان دهید؟

 

1- به کمک آزمایشی اجزای مخلوط ناهمگن را ازهم جداکنید؟

2- از تبدیلات انرژی پیرامون خود مثالی بزنید؟

3- وسایل لازم برای گرم کردن مقداری آب را فقط نشان دهید؟

 

 سوالات مسابقات آزمایشگاهی                 

 پایه سوم                      

 ۱- چرخ و محوری را نشان دهید که مزیت آن بیشتر از 1 باشد؟

2- در یک برق نما از طریق تماس بار منفی ایجاد کنید؟

3- بالن ته گرد – قیف جدا کننده را با ذکر کاربرد آن نشان دهید

- ۱اهرم نوع دوم بسازید ؟

2- با استفاده از وسایلی ساده اثر فشار هوا را نشان دهید؟

3- با استفاده از وسیله ای مناسب ml2 اسید را در مقداری آب حل کنید ؟

 -۱ مدل مولکولی گاز نیتروژن دی اکسید را بسازید؟

2- با آزمایشی الکترولیت ویا غیر الکترولیت بودن محلولی را نشان دهید ؟

3- الکتروسکوپ را نشان داده وکار آن را توضیح دهید؟

  

1- راه شناسایی اسیدرا با آزمایشی بنویسید؟

2- میزان اسیدی یا بازی بودن یک محلول را مشخص کنید؟

3- آمپرسنج را نشان داده وکارآن را توضیح دهید؟

  

1- با انجام آزمایشی کارانجام شده را اندازه بگیرید؟

2- توان خودرا با انجام آزمایشی اندازه بگیرید؟

3- ولت سنج را نشان داده وکار آن را توضیح دهید؟

نوشته شده توسط لال
 
 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است |طراحی : پیچک
 
  • مرکز متن
  • غاز
  • قالب بلاگفا
  •